021-51028196 15021023842
Insight数据管理软件
2017-10-11
Insight数据管理软件.jpg

Insight数据管理软件

-    支持多种仪器
-    报告多种暴露参数
-    安全可靠的数据管理
-    管理仪器清单和校准
-    直观的用户界面
-    快速地生成全面的报告
-    以表格和图表方式分析数据
-    从现有Casella软件包中导入数据
-    音频文件回放(CEL-630声级计)
-    增添新仪器
-    易于共享信息
-    集成帮助系统


暂无评论!
我要评论 只有购买过该商品的用户才能评论。